Články

Člověk a jeho svět - Vu

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Jaro

 

 

 

V této prezentaci najdeme charakteristiku ročního období -  jara. Následující obrázky zobrazují změny v přírodě na jaře. V další ukázce si můžeme prohlédnout některé druhy jarních květin.   Ke konci prezentace si mohou žáci vypracovat dva pracovní listy. Jeden je v barevné podobě a druhý si mohou vybarvit.

 

Práce na zahradě a na poli, pěstování zemědělských plodin

 

 

 

Na prvním obrázku máme zobrazené dva druhy zahrad a nářadí, které na zahradě používáme. Na obrázku s názvem pole si žáci mohou prohlédnout sklizeň obilí a stroje, které ke sklizni potřebujeme. Dále si mohou prohlédnout některé druhy zemědělských plodin a potraviny, které z nich vyrábíme. Na konci prezentace si mohou vyzkoušet, zda najdou správné dvojice obrázků. Poslední pracovní list si vyučující může vytisknout. Žáci zde vybarví nářadí nebo činnosti, které jsou spojeny s prací na zahradě.

 

Stromy, keře, květiny

 

Na začátku prezentace si žáci mohou prohlédnout rozdíly mezi stromem a keřem. Další obrázky zobrazují nejprve listnaté stromy a jejich plody. Na následujícím obrázku jsou jehličnaté stromy a jejich plody. Dále pokračujeme s ukázkou listnatých keřů. V této prezentaci si mohou žáci prohlédnout některé druhy okrasných květinV další části si prohlédneme nejznámější druhy ovocných stromů a jejich plodů. Na konci prezentace je pracovní list, ve kterém žáci vybarví pouze ovoce. Pracovní list si vyučující může vytisknout.

 

Léto

 

 

V této prezentaci najdeme charakteristiku ročního období - léta. Následující obrázky zobrazují změny v přírodě v létě. Můžeme si prohlédnout hmyz, který žije na louce. V létě můžeme provozovat i různé druhy sportů. Dále jsou ukázky letního počasí a plodů, které v létě sbíráme. Ke konci prezentace si mohou žáci vypracovat dva pracovní listy. Jeden je v barevné podobě a druhý může vyučující vytisknout a dát žákům vybarvit.

 

Chování v přírodě, ochrana přírody

 

 

 

V této prezentaci jsou ukázky čisté přírody, rozdíl mezi přehradou a jezerem. Také si můžeme prohlédnout těžbu dřeva. Dále pokračujeme v ukázce černé skládky a několik rad jak chránit přírodu. V další části je barevný pracovní list, kde se označuje, co do lesa nepatří. Bezpečnost při hrách v přírodě i při koupání. Ke konci prezentace si mohou žáci vypracovat pracovní list, který si může vyučující vytisknout a dát žákům vybarvit.

 

Podzim

 

 

 

V této prezentaci najdeme charakteristiku ročního období -  podzimu. Můžeme si prohlédnout barvy podzimu. V další části jsou ukázky počasí na podzim, na které navazuje barevný pracovní list - co si oblékneme na podzim a pracovní list k vybarvení. V další části jsou obrázky ptáků, ze kterých žáci vyberou ty, kteří odlétají do teplých krajů. Na tuto část navazuje pracovní list k vybarvení. V poslední části žáci pojmenují plody, které sbíráme na podzim.

 

Sklizeň ovoce, zeleniny, les - lesní plody 

 

Na začátku této prezentace je ukázka zahrady, na které pěstujeme zeleninu a obrázky různých druhů zeleniny. Na dalším obrázku jsou ovocné sady, na které navazují druhy ovoce. Dále si žáci mohou prohlédnout i užitkové rostliny. V další části prezentace je les a plody lesa, houby jedlé a jedovaté. Na konci prezentace jsou pracovní listy, které jsou určeny k vybarvení.

 

Zima

 

 

 

V této prezentaci najdeme charakteristiku ročního období -  zimy. Následující obrázky zobrazují zimní proměnu přírody. Dále jsou ukázky zimního počasí a rozdíly mezi stromy v zimním období. Na konci prezentace jsou dva pracovní listy. Jeden barevný a druhý si může vyučující vytisknout a dát žákům vybarvit. Jedná se o správné označení a vybarvení zimního oblečení.

 

Zimní spánek zvířat

 

 

 

Na začátku této prezentace si žáci mohou prohlédnout zvířata, která spí zimním spánkem. Dále pokračujeme v péči o volně žijící ptáky, na které navazují ukázky některých krmítek. V další části se zmíníme o potravě pro lesní zvěř v zimním období s ukázkami některých lesních zvířat. Na konci prezentace je pracovní list - správně vybarvi zvířata, která žijí v lese.

 

Zimní sporty

 

 

V této prezentaci jsou ukázky zimních sportů a možného nebezpečí při zimních sportech. Na konci prezentace je pracovní list - co patří k zimě, který si mohou žáci vybarvit.

 

Chov domácích zvířat

 

 

V této prezentaci najdeme některé druhy domácích a hospodářských zvířat, zvířata a jejich mláďata. Na konci prezentace si mohou žáci vypracovat dva pracovní listy. Jeden je v barevné podobě a druhý si mohou vybarvit.

 

Volně žijící zvířata. Ptáci a hmyz.

 

Na začátku prezentace si mohou žáci prohlédnout obrázky volně žijících zvířat a ptáků. Dále jsou ukázky některých druhů hmyzu. Na konci prezentace je pracovní list k vybarvení - najdi každému zvířeti správné prostředí.

 

Lidské tělo

 

 

V této prezentaci se žáci seznámí s částmi lidského těla a s jejich popisem. Celou prezentací je budou provázet barevné obrázky. Na konci prezentace jsou dva pracovní listy - správně přiřaď části lidské těla.

 

Osobní hygiena

 

 

V této prezentaci si můžeme prohlédnout obrázky s ranní a večerní hygienou. Dále jsou obrázky s hygienickými potřebami. Dále následují dva pracovní listy k tématu - řekněte, k čemu slouží věci na obrázcích. Vybarvi, co potřebujeme k osobní hygieně.

 

Péče o zdraví, zdravá výživa

 

 

Na začátku prezentace je několik vět, jak pečovat o své zdraví. V další části je několik obrázků ke zdravé výživě a také ukázka odpočinku a pobytu venku. V poslední části prezentace je jeden barevný pracovní list - škrtni co je nezdravé a druhý pracovní list - nezdravé jídlo škrti a zdravé vybarvi. 

 

Tradiční lidové svátky - Vánoce

  

V této prezentaci si připomeneme lidové svátky - Vánoce a jejich zvyky. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a Štědrý den. Dále jsou některé koledy s vysvětlením jejich původu. Žáci si mohou přečíst a doplnit text s obrázky. V poslední části prezentace je pracovní list k vybarvení.

 

 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu

  

Na začátku prezentace jsou ukázky, kde lidé ukládají odpadky. Dále je několik rad, jak správně třídit odpad. V další části si žáci prohlédnou druhy popelnic, které jsou barevně označené, podle materiálu, který do nich ukládáme. Na konci prezentace je pracovní list - roztřiď a vybarvi odpadky. Pracovní list si může vyučující vytisknout a dát žákům vybarvit.

 

Důležitá telefonní čísla

 

  

V této prezentaci jsou uvedena důležitá telefonní čísla s obrázky (hasiči, policie, záchranná služba, městská policie). Na konci prezentace je pracovní list - obrázky spoj s telefonními čísly, který si mohou žáci vybarvit.

 

Bezpečné chování v silničním provozu

 

  

Na začátku prezentace je ukázka přechodů pro chodce a druhy semaforů. Světelné označení a značka pro přechod pro chodce. Dále je bezpečnost na silnici a bezpečnost při přejezdu železnice doplněná o některé druhy značek. V poslední části prezentace je pracovní list - správně vybarvi značky.

 

Současnost a minulost v našem životě

  

V této prezentaci si můžeme prohlédnout obrázky, které jsou spojené s rozdíly v bydlení, s rozdíly v dopravě a s rozdíly ve způsobu života. Na konci prezentace je pracovní list - spoj dvojice, které k sobě patří.

 

Nemoc, sdělení potíží, chování během nemoci 

 

Na začátku prezentace jsou obrázky nejčastějších nemocí. Návštěva u lékaře a sdělení potíží. Dále je, jak se chováme při nemoci. Kde se léčíme a péče o pacienty. V poslední části prezentace je pracovní list - vybarvi všechno co nás může uzdravit, který si může vyučující vytisknout.

 

 
Tradiční lidové svátky - Velikonoce 

 

Charakteristika Velikonoc. Vysvětlení co to znamená pomlázka a její různé názvy. Velikonoce ve světě. Pracovní list - vybarvi velikonoční věci. Pracovní  list - ozdob si vlastní kraslici.

 

       

 

.