Články

Výchova ke zdraví 8.

 

Název DUMu

 

Popis

Stažení

Režim dne

 

 

Organizace, průběh, dělení dne, PL

 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 

Činnosti život ohrožující, pravidla bezpečnosti provozu, bezpečnost páce, PL 

 

Bezpečnost při různých aktivitách

 

 

Chodec, cyklista, bruslař, PL

 

Ochrana zdraví – zdravotní rizika

 

 

Zdravotní rizika, jiné závislosti, sociální rizika, PL 

Živelné pohromy, terorismus

 

 

Druhy pohrom, evakuační zavazadlo, PL

 

Pohyb v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace

 

 

Rizikové prostředí, sekty, PL

Partnerské vztahy, manželství, rodičovství

 

 

Druhy partnerství, manželství a sňatky, rodičovství, PL

 

Vztahy a pravidla soužití komunity – rodina, škola

 

 

Co je to pravidlo, vztahy v rodině, ve škole, PL 

 

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami

 

Ochrana před nemocemi, bezpečné způsoby, pohlavní choroby, ochrana před úrazy, PL

 

Auto-destruktivní závislosti: zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek

 

Závislosti – rizika zdravotní, sociální, PL 

 

Skryté formy násilí - šikana 

 

 

Co to je, způsoby, výskyt, PL

 

Sexuální deviace

 

 

Základní přehled, PL

 

Sebepojetí a sebepoznání 

 

 

Vysvětlení pojmů, PL

 

Mezilidské vztahy a komunikace – rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy 

 

Druhy komunikace, zdroje, význam, vztahy a komunikace, PL

Psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu 

 

Vysvětlení pojmu, příčiny, projevy, eustres, distres

 

Mezilidské vztahy a komunikace – rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy 

  

Způsoby chování a komunikace, základní pravidla slušného chování, PL

 

 

Zdraví – prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví 

  

Vysvětlení pojmů: prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví, PL

 

Duševní a společenské změny – dětství, puberta 

  

Vývojové fáze dětství, projevy

 

Dospívání - duševní a společenské změny

  

Duševní a společenské změny, vztahy a jejich formování

 

Prevence rizikového sexuálního chování

 

  

Co je to prevence, rizika, důsledky, PL

 

       

 

.